UM STF

Lög og reglugerðir

09
júlí

LÖG SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA

I. Kafli: Nafn sambandsins og tilgangur

1. grein
Sambandið heitir SAMBAND STJÓRNENDAFÉLAGA skammstafað STF. Starfssvið þess nær um allt Ísland. Heimili þess og varnarþing er í Kópavogi og lénið STF.is.

2. grein.

STF eru heildarsamtök verkstjóra og annarra stjórnenda. Tilgangur þess er:
a. Sameina innan sinna vébanda öll verkstjóra- og stjórnendafélög.
b. Vinna að bættum launakjörum, aukinni menntun, réttindum og öðrum hagsmunamálum félagsmanna.

c. Að veita aðildarfélögum aðstoð sé þess óskað og ástæða sé til að mati sambandsstjórnar.

3. grein.
STF gerir kjarasamninga við vinnuveitendur í umboði aðildarfélaga. Kjarasamningur skal borinn undir félagsmenn í atkvæðagreiðslu í samræmi við lög.
Tryggja þarf að í öllum samningum verði notaður rithátturinn verkstjóri/sjórnandi. Atkvæðagreiðsla skal að öllu jöfnu gerð í rafrænu formi.

4. grein.
STF svo og einstök verkstjóra- og stjórnendafélög innan þess hafa engin afskipti af stjórnmálum. Í öllum deilum á milli launþega og vinnuveitenda eru félagar innan STF algerlega hlutlausir hvort sem um er að ræða verkföll eða verkbönn.  Skylt er hverjum stjórnanda að gæta þess verðmætis, sem honum er falinn umsjón með.

II. Kafli: Skyldur sambandsfélaga

5. grein.
Hver sá sem starfar við verkstjórn eða önnur stjórnunarstörf getur verið félagsmaður í félagi innan STF sem er samband  stjórnendafélaga er starfa um land allt.
Aðilar að STF geta þau félög ein orðið, sem eru stéttarsamtök stjórnenda.
Umsókn um inngöngu í STF skal fylgja nafnaskrá ásamt afriti af lögum félagsins. Hafi stjórn STF ekkert við lög félagsins né nafnaskrá að athuga, veitir hún félaginu inngöngu í samræmi við lög STF. Úrsögn úr STF er því aðeins lögmæt hafi hún verið samþykkt með 2/3 atkvæða á tveim lögmætum félagsfundum með minnst viku millibili.

6. grein.
Hvert aðildarfélag STF skal halda aðalfundi árlega. Aðalfundur félags kýs í stjórn STF samkvæmt 11. grein laga STF. Skylt er félagsstjórnum með minnst einnar viku fyrirvara að tilkynna stjórn STF hvar og hvenær aðalfundir félaganna verða haldnir. Liggi lagabreytingar fyrir aðalfundi aðildarfélags skulu þær fylgja fundarboði. Neiti kjörnir stjórnarmenn Stjórnendafélags að gegna störfum eða starfa ekki fyrir félagið getur stjórn STF boðað til félagsfundar og skipað nýja stjórn fyrir félagið. Verði Stjórnendafélag af óviðráðanlegum ástæðum að leggja niður starfsemi sína skulu eignir þess og skjöl afhent stjórn STF til varðveislu. STF ávaxtar eignir viðkomandi félags á meðan þær eru í vörslu þess. Hefji félagið starfsemi sína á ný innan fimm ára, nýtt félag hafi verið stofnað eða félagsmenn sameinast öðru sambandsfélagi skal STF afhenda téðar eignir.

7. grein.
Stjórn STF ákvarðar aðildarfélagsgjald hverju sinni.
Við skil STF á gjöldum til félaganna skal halda eftir aðildarfélagsgjaldinu.

III. Kafli: Þinghald og fleira

8. grein.
Þing STF skal halda annað hvert ár á tímabilinu apríl-júní. Þing skulu haldin í
landsfjórðungunum til skiptis og til þeirra boðað með mánaðarfyrirvara.
Sambandsþing hefur æðsta vald í öllum málum STF og er lögmætt ef löglega er til þess boðað og 3/4 þingfulltrúa eru mættir.
Í þingboði skal getið þeirra mála er stjórn STF hyggst leggja fyrir þing og þeirra mála er aðildarfélög óska eftir að lögð verði fyrir þing. Í byrjun sambandsþings skal kjósa tvo þingforseta, er skipta með sér að stjórna þingfundum. Þá skal kjósa þrjá þingritara. Heimilt er að nota hljóðritunartæki. Sambandsstjórnarmenn eru ekki kjörgengir til þessara starfa.
Skýrsla forseta yfir kjörtímabil sambandsstjórnar skal lögð fram á þinginu ásamt samþykktum reikningum  STF sem sambandsstjórn hefur samþykkt samkv. 13. grein. Hver fulltrúi skal fá eitt eintak af skýrslu og reikningum.

Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála en 2/3 hluta atkvæða allra þingfulltrúa þarf til að lögbinda STF við annað samband eða sambönd eða slíta slíku sambandi.

Skriflega atkvæðagreiðslu skal viðhafa í öllum málum sé þess óskað.
Heimilt er að skrá fundargerðir í rafrænu formi.  Sé það gert skal bóka í gerðabók númer fundar, hvar og hvenær fundurinn er haldinn og að fundargerð sé færð  í rafrænu formi. Þá skal færa í gerðabók fundarslit og greina blaðsíðutal fundargerða. Ritarar og þingforsetar skulu rita nöfn sín þegar fundargerð liggur fyrir.Einnig skulu ritarar setja upphafsstafi sína undir hverja blaðsíðu fundargerðar sem blaðsíðusettar skulu í áframhaldandi töluröð. Undirritaðar tölvuskráðar fundargerðir skulu reglulega bundnar inn í bók til varanlegrar varðveislu.  Til að tryggja þá varðveislu sem best skulu fundargerðirnar prentaðar á sýrufrían pappír.

Tillögur að breytingum á lögum STF verða að berast í síðasta lagi 25 dögum fyrir stjórnarfund eða sambandsþing, sem eitt hefur vald til að breyta lögum þessum. Samþykki stjórn STF breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs taka þær þegar gildi. Kynna skal reglugerðarbreytingar á sambandsþingi. Leggja skal til hliðar 3,2% af aðildarfélagsgjaldi hvers árs til að standa straum af kostnaði vegna þinghalds.

9. grein.
Hvert aðildarfélag tilnefni fulltrúa til sambandsþings STF.
Tilnefna skal einn fulltrúa fyrir hverja 50 félagsmenn eða brot af þeirri tölu yfir 20. Hvert félag á rétt á tveimur fulltrúum hversu fámennt sem félagið er. Atkvæðavægi hvers félags innan stjórnar STF skal miðast við félagafjöld um áramót. Komi upp ágreiningur um afgreiðslu máls eða mála innan stjórnar skal fresta afgreiðslu þess til næsta stjórnarfundar. Náist þá ekki sátt getur 1/3 hluti stjórnarmanna vísað málinu til næsta þings. Komi til sameininga aðildafélaga falla atkvæði þeirra undir sameinað félag. Aðildarfélag leggur fram kjörbréf með nöfnum fulltrúa í upphafi þings undirritað af tveimur stjórnarmönnum hlutaðeigandi félags.
Fulltrúatala reiknist af gjaldskyldum félögum um áramót fyrir þing.
Aðalstjórnarmönnum STF og Sjúkrasjóðs STF er skylt að mæta á sambandsþingi, ef ekki er um lögleg forföll að ræða.
Aðalstjórnarmenn STF skulu mæta á sambandsþing sem fulltrúar síns félags. Fulltrúar sjúkrasjóðs skulu hafa málfrelsi og tillögurétt en eru án atkvæðisréttar. Forseti STF er sjálfkjörinn til þings og óháður kosningum með málfrelsi og tillögurétt.  Skýrslur aðildarfélaga og nöfn þingfulltrúa skal afhenda STF hálfum mánuði fyrir þing.
Skýrslur aðildarfélaga skulu liggja prentaðar fyrir þingfulltrúum í upphafi þings.
STF greiðir úr þingsjóð  beinan kostnað af þinghaldi svo sem ritföng, prentun gagna og húsaleigu vegna þingfunda.

10. grein.
Stjórn STF getur boðað til aukaþings með 10 daga fyrirvara. Skylt er að boða til aukaþings ef 1/3 þingfulltrúa eða stjórnir þriggja sambandsfélaga óska þess. Aukaþing er lögmætt sé löglega til þess boðað. Á aukaþingi eiga sæti allir kjörnir fulltrúar frá næsta reglulegu þingi á undan. Starfsmenn aukaþings og þingnefnda skulu vera þeir sömu og á aðalþingi. Aukaþing tekur aðeins til afgreiðslu þau mál, sem nefnd hafa verið í þingboði.

11. grein.
Hvert aðildarfélag skipar einn fulltrúa í stjórn STF. Á aðalfundi hvers aðildarfélags skal árlega kjósa einn aðalmann og varamann hans úr stjórn félagsins til setu í stjórn STF. Varamaður tekur sæti aðalmanns í forföllum hans. Kjör stjórnarmanna skal tilkynna skrifstofu STF innan sjö daga frá kjöri. Stjórnarmaður tekur sæti á fyrsta fundi stjórnar STF eftir kjör hans. Kjörtímabil stjórnar og varamanna er á milli aðalfunda félaga. Fulltrúi sameinaðs félags haldi rétti til setu í stjórn STF fram að næsta aðalfundi hinna sameinuðu félaga.
Þeir einir sem greitt er af samningsbundin stéttarfélagsgjöld hafa kjörgengi í stjórn STF.
Forseti skal kosinn á þingi úr röðum þingfulltrúa sem boðað hafa framboð. Kjörtímabil hans er á milli þinga. Forseti er fundarstjóri stjórnar, undirbýr fundi og stjórnar þeim en án atkvæðaréttar. Stjórnin kýs úr sínum hópi, varaforseta, ritara og gjaldkera.Stjórnin tilnefnir til tveggja ára menn í samninganefnd, tvo skoðunarmenn reikninga og 2 til vara, þrjá menn í stjórn sjúkrasjóðs og 2 til vara. Þrjá menn og 2 til vara í hvorn menntunarsjóð. Stjórnin skipar í fulltrúaráð  lífeyrissjóðin  Birtu til 2 ára í senn þann fjölda fulltrúa, sem lög sjóðsins segja til um. Sá sem gegnir trúnaðarstörfum fyrir STF er bundinn þagnarskyldu fari forseti eða stjórnarfundur fram á slíkt. STF greiðir laun og annan kostnað stjórnar- og nefndarmanna samkvæmt samþykktum stjórnar.

IV. Kafli: Skyldur forseta og stjórnar

12. grein.
Forseti STF hefur eftirlit með því að kjörnir stjórnarmenn ræki skyldur sínar. Hann hefur einnig eftirlit með störfum nefnda og sér um að þær ræki störf sín.
Hann kallar saman stjórnarfundi með viku fyrirvara á um 3 mánaða fresti en oftar ef þurfa þykir.
Varaforseti leysir forseta af í forföllum hans og sinnir þeim verkefnum sem forseti eða stjórn felur honum.

Stjórn STF í umboði aðildarfélaganna, hefur æðsta vald í öllum málefnum STF á milli sambandsþinga.
Stjórnarfundir eru löglegir sé löglega til þeirra boðað og meirihluti stjórnar er mættur. Skylt er forseta að kalla saman stjórn til aukafunda ef þrír stjórnarmenn óska þess. Heimilt er á tímabilinu 1. júní til 1. september að fella niður fundi vegna sumarleyfa. Framkvæmdastjóri STF sér um framkvæmd mála og daglegan rekstur í umboði stjórnar STF.

13. grein.
Ritari skal halda gjörðabækur stjórnar og þinga. Í þær skal skrá á sem gleggstan hátt það sem gerist á stjórnarfundum og þingum. Fundargerðir stjórnafunda skal senda aðildarfélögum VSSÍ innan viku frá því að fundur var haldinn. Viðstaddir stjórnarmenn undirrita hverja fundargerð eftir samþykkt hennar.


14. grein.
Í umboði stjórnar STF sjá forseti, varaforseti og gjaldkeri STF ásamt formanni Sjúkrasjóðs um vörslu á eignum og fjármunum STF. Ávaxta skal sjóði STF í viðurkenndum bönkum (fjármálastofnunum), verðbréfamörkuðum eða á annan tryggan hátt. Sjóðstjórnir haldi gjörðarbók um störf sín. Stjórn STF samþykkir reikninga sambandsins. Gjaldkeri kynnir endurskoðaða reikninga samþykkta af stjórn á sambandsþingum. Reikningsár er almanaksárið.
Samband stjórnendafélaga  gefur út tímarit Sambandsins.

15. grein.

Heiðursfélagar geta þeir einir orðið, sem unnið hafa lengi fyrir sambandið eða gegnt þýðingarmiklum trúnaðarstörfum. Stjórn STF tilnefndir heiðursfélaga með samhljóma atkvæðum og leggur tillögurnar fyrir næsta stjórnarfund STF. Stjórnin skal afhenda heiðursfélögum gullmerki STF ásamt heiðursskjali. Slík heiðursmerki mega ekki aðrir bera en heiðursfélagar. Heiðursfélagar skulu undanþegnir gjaldskyldu en halda öllum áunnum félagslegum réttindum.


Gildistími breytinga á lögum. 29. Þing VSSÍ á Kirkjubæjarklaustri 27.5. 2001. 30. Þing VSSÍ á Akureyri 25.5. 2003. 31. Þingi VSSÍ í Reykjanesbæ 29.5. 2005. Ób. 32. Þing VSSÍ á Ísafirði 2. 6. 2007. 33. Þing VSSÍ á Hallormstað 4.6.2009. 34. Þing VSSÍ á Sauðárkróki 2.6.2011. 35. Þing VSSÍ á Akureyri 1.6.2013. Lög þessi taka þegar gildi við samþykkt þeirra á 36. Þingi VSSÍ á Selfossi 29.05.2015. 37. Þing STF í Stykkishólmi 20.05.2017

Reglugerð um notkun fána STF

Fánann má aðeins nota: Við þinghald, fundi og aðrar samkomur sem STF heldur eða er aðili að.
Við útför stjórnarmanns STF og Sjúkrasjóðs svo og fyrrverandi stjórnarmanns.
Við útför heiðursfélaga, starfandi nefndarmanns og starfsmanns STF.

Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.